Algemene Verkoopvoorwarden

1. Inleidende bepalingen

1.1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) regelen de contractuele relatie tussen VIASAT CONNECT N.V., ondernemingsnummer BE 0426.340.140, Herrmann-Debrouxlaan 54, B-1160 Brussel (hierna de “Vennootschap” of “VIASAT CONNECT” genoemd) en elke professionele persoon die een bestelling plaatst voor de Producten en/of Diensten van de oplossing VECTOR (hierna de “Klant” of “Gebruiker” genoemd). In voorkomend geval kunnen deze Algemene voorwaarden worden aangevuld met bijzondere schriftelijke voorwaarden.

De Klant aanvaardt deze Algemene voorwaarden zonder voorbehoud en wordt geacht er kennis van te hebben genomen wanneer hij een bestelling plaatst.

Deze Algemene voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, tenzij VIASAT CONNECT er vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk van afziet. Bijgevolg hebben deze Algemene voorwaarden voorrang op alle andersluidende bepalingen van de Klant, tenzij deze door de algemene directie van VIASAT CONNECT schriftelijk zijn aanvaard.

Alvorens een bestelling te plaatsen, dient de Klant alle nodige adviezen in te winnen en zich ervan te vergewissen dat de Software, Hardware en/of Diensten die hij wil bestellen, overeenstemmen met zijn behoeften en het beoogde gebruik. De Vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige fout in de keuze of beoordeling van de Klant en/of de geschiktheid van de Software, Hardware en/of Diensten voor het (de) door de Klant nagestreefde doel(en).

Afhankelijk van de bestelling van de Klant hebben de bepalingen van het Contract betrekking op het gebruiksrecht van de Software, de terbeschikkingstelling van Hardware in verband met het gebruik van de Software en/of de door de Vennootschap geleverde Diensten. De rubrieken en onderverdelingen in deze bepalingen zijn louter indicatief.

1.2. Wijzigingen

VIASAT CONNECT behoudt zich uiteraard het recht voor de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van haar producten en Diensten te allen tijde te wijzigen. In dat geval zal VIASAT CONNECT de gewijzigde versie aan de Klant meedelen op een duurzame drager, zodat hij deze kan lezen en aanvaarden. De gewijzigde versie zal van toepassing zijn op de Diensten vanaf het moment dat de Klant ze aanvaardt.

1.3. Definities

In het kader van deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

 • Applicatie : de Vector-applicatie beschikbaar via de iOS en Android Stores,
 • Order : de order voor de Diensten geplaatst door de Klant via een Viasat Connect-verkoopvertegenwoordiger of -projectmanager,
 • Account : een Account geopend door Viasat Connect ten behoeve van de Klant waardoor een van zijn Gebruikers toegang krijgt tot de Applicatie of het Webplatform. Er zijn twee soorten Accounts: een ‘Webaccount’ die toegang geeft tot het Webplatform en een ‘Mobiele Account’ die toegang geeft tot de Applicatie, onder de voorwaarden omschreven in artikel 4 hieronder,
 • Gebruiksvoorwaarden : de gebruiksvoorwaarden van de Diensten, meegedeeld aan en aanvaard door elke Gebruiker wanneer zijn Account wordt aangemaakt en vervolgens bijgewerkt. Aanvaarding en naleving van de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker is een voorwaarde voor toegang tot de Diensten,
 • Overeenkomst : de overeenkomst tussen Viasat Connect en de Klant, die als volgt is opgebouwd, in aflopende hiërarchische volgorde:
  • Het Registratieformulier, gevalideerd door de Klant en geaccepteerd door Viasat Connect
  • Eventuele Bijzondere Voorwaarden,
  • De Algemene Voorwaarden (inclusief de Bijlagen), aanvaard door de Klant op het moment van validatie van het Registratieformulier en/of op het moment van wijziging van het aantal Accounts,
 • Jobgegevens : de gegevens die voortvloeien uit de Diensten en in het bijzonder (zonder dat dit beperkend is):
  • Informatie over de aard van elke Job, bijvoorbeeld ramen lappen, boilercontrole enz.,
  • De namen en voornamen van het personeel van de Klant dat aan een Job werkt, evenals hun contactgegevens (e-mailadres en, indien van toepassing, gsm-nummer) en hun functie,
  • De locatie van de Job, het tijdstip waarop deze is aangemaakt en afgesloten, en eventuele foto’s van het pand waarop de dienst van de Klant betrekking heeft,
  • Informatie met betrekking tot werkprestaties, begin en einde van diensten, reizen, afwezigheden en aanwezigheid, en de organisatie van het werk.
  • De geolocatie van het apparaat dat de Mobiele Applicatie heeft geïnstalleerd, wanneer de Gebruiker handmatig signaleert dat de Job is gestart of voltooid,
  • De identiteit van de eindklant, de begunstigde van de professionele dienst die door de Klant wordt geleverd,
  • De aanmeldgegevens op het Webplatform en de Applicatie betreffende het gebruik ervan door de Klant, met inbegrip van personen die onder zijn gezag handelen,
  • Gebruikers-ID’s.
  • De taal van de gebruiker.
 • Job : een door de Klant ingevoerde taak of opdracht als onderdeel van de Diensten, zoals meer in het bijzonder gedefinieerd in artikel 2 hieronder,
 • Webplatform : het Vector-webplatform, toegankelijk voor de Gebruiker via zijn browser en beschikbaar op de website www.app.vector-connect.com,
 • AVG : Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

2. Algemene beschrijving van de diensten

VECTOR is een oplossing voor het verzenden, beheren en plannen van professionele taken en opdrachten waarmee de Klant:

 • Taken kan toewijzen aan Gebruikers,
 • De voltooiing ervan kan controleren en
 • Rapporten kan bewerken met betrekking tot Taken, in .xls- en .pdf-formaat, en deze per e-mail kan verzenden naar de eindklant, de begunstigde van de professionele dienst die door de Klant wordt geleverd.

Naar al deze diensten voor het plannen en beheren van Jobs, het Webplatform en de Applicatie, evenals naar eventuele aanvullende diensten zoals, maar niet beperkt tot, het onderhoud van het Webplatform en de Applicatie en ondersteuning op afstand, wordt verwezen als de ‘Diensten’.

De Diensten worden aan de Klant aangeboden via het Webplatform en de Applicatie.

3. Diensten bestellen

De Klant heeft toegang tot de Vector-oplossing door een Bestelling te plaatsen bij een Viasat Connect-vertegenwoordiger of -projectmanager.

De prijs van de Diensten wordt bepaald in verhouding tot het aantal Accounts waarop men is geabonneerd, in overeenstemming met de door Viasat Connect bij de Bestelling gespecificeerde voorwaarden, alsmede artikel 5 hieronder.

De Klant geeft aan Viasat Connect het aantal Accounts aan waarop hij zich wenst te abonneren, door Gebruikers aan te maken via het Webplatform, onder de voorwaarden gespecificeerd in artikel 4.1 hieronder. De Klant kan op elk gewenst moment Accounts toevoegen of verwijderen via het Webplatform.

Elke Gebruiker met een Webaccount kan Accounts toevoegen of verwijderen en wordt geacht hiertoe bevoegd te zijn.

Elke keer dat de Klant het aantal Accounts wijzigt via het Webplatform, vormt deze wijziging een nieuwe Bestelling en impliceert dit de aanvaarding van de huidige Algemene Voorwaarden.

4. Gebruik van de diensten

4.1. Aanmaken van Accounts

De Klant zal aan Viasat Connect, via het Webplatform, de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer (voor een Mobiele Account) van elke Gebruiker die een Account heeft doorgeven, met vermelding van het type Account dat voor de betreffende Gebruiker gewenst is (Webaccount of Mobiele Account).

Viasat Connect zal de aldus geïdentificeerde Gebruiker per e-mail (of per sms voor Mobiele Accounts), naar het door de Klant aangegeven adres en/of telefoonnummer, een link sturen waarmee een Webaccount of een Mobiele Account kan worden aangemaakt, al naar gelang het geval.

4.2. Gebruiksvoorwaarden

Viasat Connect maakt de toegang tot, en het gebruik van, de Diensten afhankelijk van de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, op het moment van het aanmaken van zijn Account, en vervolgens elke keer dat de Gebruiksvoorwaarden worden bijgewerkt, en van de naleving ervan door de Gebruiker.

4.3. Wachtwoorden en ID’s

Viasat Connect genereert en verzendt automatisch aan elke Gebruiker een wachtwoord, waarvan Viasat Connect geen kennis heeft, gekoppeld aan de identificatiecode van de Gebruiker die door de Klant is gemachtigd om verbinding te maken met het Platform en/of de Applicatie, al naar gelang het geval.

De Gebruiker kan zijn wachtwoord wijzigen. Bij het wijzigen van het wachtwoord is de Gebruiker verplicht zich te houden aan de minimale complexiteitsregels die worden aangegeven.

De toegangscodes en wachtwoorden van elke Gebruiker zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant is verantwoordelijk voor de toegangscodes en wachtwoorden van de Gebruikers, die strikt persoonlijk zijn volgens de regel ‘Eén toegang-één gebruiker’. De Klant verbindt zich ertoe te garanderen dat ze op een geschikte manier worden bewaard om hun vertrouwelijkheid te waarborgen.

Viasat Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verlies of openbaarmaking van toegangscodes van Gebruikers.

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten door de Gebruikers en voor hun naleving van de Gebruiksvoorwaarden, die permanent toegankelijk zijn vanaf het Webplatform en de Applicatie en op www.app.vector-connect.com.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om Viasat Connect te voorzien van alle informatie die nodig is om de Diensten te implementeren. Bovendien is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om het aantal Accounts dat nodig is voor zijn professionele behoeften te beoordelen.

De Klant garandeert dat hij zijn bestelling plaatst in zijn hoedanigheid als professional, voor het gebruik van de Diensten in het kader van zijn bedrijf.

Viasat Connect behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, een Bestelling te weigeren, zonder opgaaf van reden.

4.4. Wijzigingen en migratie

Viasat Connect behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het uiterlijk, de presentatie en de functionaliteit van het Webplatform en de Applicatie en elke andere bijbehorende site of applicatie te wijzigen en/of eenzijdig te besluiten een Dienst naar een ander platform te migreren, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de Klant minstens een gelijkwaardige dienst ontvangt.

4.5. Overdracht van mobiele gegevens

De correcte werking van gps-systemen en mobiele communicatiediensten is afhankelijk van externe omstandigheden waarover Viasat Connect, en in het bijzonder de telecommunicatieproviders van de Klant, geen controle heeft, zodat Viasat Connect de continuïteit van de Diensten niet in alle omstandigheden kan garanderen.

Bijgevolg aanvaardt de Klant dat Viasat Connect het volgende niet kan garanderen:

 • Dat de mobiele communicatiedienst te allen tijde en in alle delen van het land beschikbaar zal zijn, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, als gevolg van witte gebieden die niet door het netwerk worden gedekt, onderbreking van de dienst voor onderhoud, of om veiligheidsredenen of op instructie van de bevoegde autoriteiten.
 • De snelheid waarmee de gegevens worden verzonden.

4.6. Internettoegang

Gezien de technische risico’s die verbonden zijn aan de gedecentraliseerde werking van het internetnetwerk, biedt Viasat Connect geen garantie voor de continuïteit van de dienstverlening of de afwezigheid van fouten in het Webplatform, de Applicatie of, meer in het algemeen, de Diensten.

In dit verband verklaart de Klant dat hij/zij bekend is met het internet en de kenmerken en beperkingen ervan, en erkent de Klant met name dat gegevensoverdrachten op het internet vanuit technisch oogpunt slechts relatief betrouwbaar zijn, aangezien zij circuleren op heterogene netwerken met verschillende kenmerken en technische capaciteiten die soms verzadigd zijn op bepaalde tijdstippen van de dag.

4.7. Informatiesystemen, browsers en updates

Het Webplatform is toegankelijk op internet onder de meeste besturingssystemen en internetbrowsers die in Frankrijk beschikbaar zijn, en de Applicatie is beschikbaar op iOS en Android.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij de nieuwste updates installeert voor alle systemen en software die hij (of zijn Gebruikers) gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.

Het ontbreken van dergelijke updates en/of het gebruik van oudere versies van besturingssystemen en/of internetbrowsers kan de goede werking van de Diensten beperken of verhinderen. Dit geldt in het bijzonder voor versies van besturingssystemen en/of internetbrowsers die geen technische ondersteuning en/of beveiligingsupdates meer krijgen van hun uitgevers.

Alle kosten in verband met de toegang tot en het gebruik van de Diensten, zowel hardware-, software- als internettoegangskosten, zijn uitsluitend voor rekening van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor de goede werking van de computerapparatuur die door de Klant zelf en/of door zijn Gebruikers wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van Viasat Connect.

4.8. Hulp bij het gebruik van de Diensten

Viasat Connect verbindt zich ertoe de Klant telefonische of elektronische assistentie op afstand te verlenen bij het gebruik van de Diensten, op de dagen en tijdstippen die op de website van Viasat Connect zijn aangegeven. Met betrekking tot deze dienst verbindt Viasat Connect zich tot het nastreven van alle redelijke zorg bij de uitvoering van de dienst en blijft Viasat Connect onderworpen aan een inspanningsverplichting.

4.9. Updates en technische wijzigingen

De Klant geniet van updates en functionele wijzigingen van de Diensten waarop hij zich heeft geabonneerd. De Klant erkent dat interventies met betrekking tot deze dienst de Diensten tijdelijk onbeschikbaar kunnen maken. In de mate van het mogelijke zal Viasat Connect het onderhoud, in voorkomend geval en behalve in geval van absolute urgentie, bij voorkeur ’s avonds en in het weekend uitvoeren. In het geval van gepland onderhoud zal de Klant ten minste 24 uur van tevoren een bericht ontvangen. Viasat Connect behoudt zich het exclusieve recht voor te allen tijde in te grijpen op het Webplatform en/of de Applicatie.

Viasat Connect zal niet aansprakelijk worden gesteld indien een storing (defect, storing, moeilijkheid, onderbreking van de werking enz.) van het Webplatform of de Applicatie buiten zijn controle, de toegang tot de Diensten in het bijzonder verhindert.

Viasat Connect mag, om rekening te houden met technische of wettelijke eisen of ontwikkelingen, de leveringsvoorwaarden van een Dienst op elk moment wijzigen. In dergelijke omstandigheden zal Viasat Connect de Klant vooraf informeren, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een onmiddellijke wijziging van de leveringsvoorwaarden van de betreffende Dienst vereisen.

4.10. Misbruik of overmatig gebruik van de Diensten

De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Diensten en in het bijzonder voor elk overmatig of oneigenlijk gebruik daarvan door de Klant en/of een van zijn Gebruikers.

In het bijzonder verbindt de Klant zich ertoe om geen ongepaste, beledigende, frauduleuze of ongeoorloofde inhoud en/of opmerkingen in te voeren, of Gebruikers toe te staan deze in te voeren, in het Webplatform, de Applicatie of enig ander medium dat deel uitmaakt van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot inhoud die pornografisch of kinderpornografisch is, racistisch, xenofoob, revisionistisch, oorlogsmisdaden verheerlijkt, discrimineert tegen of aanzet tot haat jegens een persoon of groep personen op grond van hun afkomst, geslacht, etniciteit, geloof of levensstijl; beledigend, gewelddadig, bedreigend, schokkend of beledigend voor de menselijke waardigheid; lasterlijk; inbreuk maakt op auteursrechten en meer in het algemeen intellectuele eigendomsrechten; inbreuk maakt op beeldrechten en privacyrechten of, in het algemeen, in strijd is met de wet- en regelgeving die van kracht is in Frankrijk, Europa of enig ander grondgebied dat van toepassing kan zijn op de activiteit van de Klant of Viasat Connect.

Elk dergelijk misbruik van de Diensten door de Klant en/of een van zijn Gebruikers kan, naar goeddunken van Viasat Connect, leiden tot de onmiddellijke opschorting van alle of een deel van de Diensten, de deactivering van de Account(s) van de Klant en/of de beëindiging van de Overeenkomst ten nadele van de Klant, onverminderd eventuele juridische procedures en schadeclaims die Viasat Connect zich voorbehoudt.

In geval van gebruik van de Diensten door de Klant en/of een van zijn Gebruikers dat Viasat Connect, naar eigen goeddunken, buitensporig acht in verhouding tot het standaard beoogde gebruik ervan, behoudt Viasat Connect zich het recht voor de toegang tot de Diensten op te schorten of te beperken en een prijswijziging voor te stellen.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Tenzij er specifieke uitdrukkelijke voorwaarden zijn, zijn de prijzen van de Diensten die onder de Bestelling vallen, de prijzen die op het door de Klant gevalideerde en door Viasat Connect aanvaarde Registratieformulier en/of op het Webplatform worden vermeld wanneer het aantal Accounts wordt gewijzigd.

Tenzij er specifieke uitdrukkelijke voorwaarden zijn, worden de prijzen berekend op basis van het aantal Accounts geabonneerd door de Klant, op basis van een maandelijks tarief per account, aangegeven door Viasat Connect op het Registratieformulier en/of op het Webplatform wanneer het aantal Accounts wordt gewijzigd.

De huidige prijslijst kan worden geraadpleegd bij een Viasat Connect-vertegenwoordiger of -projectmanager.

Deze prijzen en in het bijzonder de maandelijkse tarieven die van toepassing zijn op de Accounts kunnen op elk moment door Viasat Connect worden gewijzigd, met name als gevolg van technische, economische of wettelijke veranderingen, onder voorbehoud van voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant binnen 45 dagen. Indien de Klant binnen 45 dagen na de datum van verzending van deze informatie schriftelijk bezwaar maakt, komen de partijen bijeen om te goeder trouw de herziening van de prijzen en het resultaat van de overeenkomst te bespreken. Als de Klant niet binnen 45 dagen na verzending van deze informatie schriftelijk bezwaar maakt, worden de wijzigingen geacht door de Klant te zijn aanvaard.

Alle vermelde prijzen zijn in euro, exclusief btw en andere belastingen, kosten en bijkomende kosten, die allemaal door de Klant worden gedragen.

De toegepaste belastingen zijn de belastingen die zijn voorzien in de geldende regelgeving en in het geval dat deze wordt gewijzigd, zullen de daaruit voortvloeiende prijswijzigingen van kracht worden op de dag dat ze worden toegepast. De prijs inclusief alle belastingen wordt vermeld op het Registratieformulier en/of op het Webplatform wanneer het aantal Accounts wordt gewijzigd, en op de verzonden facturen.

Kortingen, reducties of verminderingen op de prijs exclusief belastingen kunnen aan de Klant worden verleend onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in eventuele bijzondere voorwaarden.

De door de Klant verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst worden maandelijks gefactureerd en zijn vooraf betaalbaar voor de onderschreven Diensten. De facturen worden op een gedematerialiseerde drager verstuurd of toegankelijk gemaakt voor de Klant. Elke factuur heeft betrekking op het gebruik van de Diensten gedurende een kalendermaand.

De Klant kan te allen tijde Accounts toevoegen of verwijderen via het Webplatform (ter herinnering, elke Gebruiker die in staat is om Accounts toe te voegen of te verwijderen wordt geacht over de nodige machtiging te beschikken om dit te doen). In dit verband rekent Viasat Connect niet op een pro-rata basis. Daarom:

 • Wanneer de Klant (via een van zijn Gebruikers) een Account toevoegt, wordt de Klant gefactureerd voor het gebruik van deze Account vanaf de kalendermaand volgend op de maand van aanmaak, tegen het volledige geldende maandtarief. Bijvoorbeeld: als de Klant een Account toevoegt in de maand maart, zal de facturering voor de betreffende Account beginnen vanaf de maand april.
 • Als de Klant (via een van zijn Gebruikers) een Account verwijdert tijdens een kalendermaand, wordt de Klant gefactureerd voor het gebruik van deze Account aan het einde van de betreffende maand, tegen het volledige geldende maandtarief. Er wordt gespecificeerd dat deze regel van toepassing is op een Account die in dezelfde kalendermaand wordt aangemaakt en vervolgens verwijderd. Als de Klant bijvoorbeeld in de maand maart een Account toevoegt en deze Account vervolgens vóór het einde van dezelfde maand verwijdert, wordt de Klant gefactureerd voor het gebruik van deze Account in de maand maart tegen het volledige geldende maandtarief.

Bij niet-betaling van de prijs binnen de overeengekomen termijn is de Klant rente verschuldigd gelijk aan de rente die de Europese Centrale Bank toepast op haar meest recente herfinancieringsoperatie plus 10 procentpunten over het onbetaalde bedrag, een vaste wettelijke vergoeding voor te late betaling van € 40, alsmede, indien van toepassing, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die VIASAT CONNECT maakt om zijn schuld te innen.

In geval van niet-betaling van een enkele termijn behoudt Viasat Connect zich het recht voor de onmiddellijke betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen te gelasten, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Viasat Connect behoudt zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de Dienst door de Klant op te schorten tot de effectieve betaling van enig verschuldigd bedrag, onverminderd enige vordering tot schadevergoeding die Viasat Connect kan hebben tegen de in gebreke blijvende Klant.

6. Duur en beëindiging

6.1. Algemene bepalingen

De Overeenkomst treedt in werking bij aanvaarding door Viasat Connect van de Bestelling, blijkend uit het verzenden van een elektronisch aanvaardingsbericht.

Het zal lopen voor een initiële periode van een jaar.

Na het verstrijken van de initiële termijn zal de Overeenkomst automatisch worden verlengd, tegen dezelfde financiële voorwaarden (onder voorbehoud van de prijswijzigingen uiteengezet in artikel 5), voor periodes van 12 (twaalf) maanden elk.

Elke wijziging door de Klant van het aantal Accounts, via het Webplatform, vormt een nieuwe Bestelling, en impliceert de hervatting van de initiële termijn van 12 maanden.

Elk van de Partijen kan de Overeenkomst en alle bijbehorende Diensten beëindigen door elk middel met bewijskracht, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand. In dit geval zullen de verschuldigde bedragen voor de laatste kalendermaand van de Overeenkomst gefactureerd worden op het einde van de maand in kwestie.

Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen, zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten onder deze algemene voorwaarden, mits kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbewijs, met onmiddellijke ingang:

 • Indien de andere Partij haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet nakomt of uitvoert, inclusief in geval van verzuim of laattijdige betaling, indien het verzuim of de laattijdige betaling niet verholpen is binnen 30 (dertig) dagen na een ingebrekestelling, verstuurd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, met vermelding van de niet-nakoming,
 • In geval van vertraging of nalatigheid in de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 8.4 van deze algemene voorwaarden, dat aanhoudt gedurende een periode van één (1) maand.

In geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden, van de bepalingen met betrekking tot gebruiksrechten en intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, betaling op de overeengekomen vervaldag en meer in het algemeen voor elk misbruik van de Producten en Diensten, behoudt Viasat Connect zich het recht voor om de Diensten op te schorten; deze opschorting kan vergezeld gaan van een ingebrekestelling van de Klant, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de vorige paragraaf.

7. Aansprakelijkheden en vorderingen

7.1. Aansprakelijkheid van Viasat Connect

Viasat Connect verbindt zich ertoe alle redelijke zorg na te streven bij de uitvoering van de Diensten. Viasat Connect kan door de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die niet het gevolg is van het niet leveren van de Diensten door de Klant.

Viasat Connect kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, verwachte besparingen, bedrijfsopbrengsten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van gebruik, verliezen als gevolg van vertragingen, noch voor enig indirect of immaterieel verlies of schade van welke aard ook.

De partijen komen overeen dat indien Viasat Connect aansprakelijk wordt gesteld, de eventuele schadevergoeding voor de Klant niet hoger zal zijn dan:

 • In het geval van betaald gebruik van de Diensten: de nettoprijs betaald door de Klant gedurende de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan het verlies of de schade.

7.2. Verantwoordelijkheden van de Klant

Naast zijn verbintenis om alle algemene clausules van de Overeenkomst na te leven, verbindt de Klant zich ertoe om in het bijzonder de volgende verplichtingen na te leven, zonder dat deze lijst exhaustief is:

 • De door Viasat Connect geleverde Diensten gebruiken in overeenstemming met hun doel. Elk ander gebruik, ongeoorloofd of niet, is de enige en volledige verantwoordelijkheid van de Klant;
 • Ervoor zorgen dat zijn informatiesystemen beschermd zijn tegen kwaadwillige handelingen of computervirussen;
 • Zich onthouden van pogingen om direct of indirect toegang te krijgen tot de broncodes van de software;
 • Zich onthouden van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het Webplatform of de Applicatie zonder voorafgaande toestemming en assistentie van Viasat Connect.

Elke schending door de Klant van een van zijn verplichtingen ontslaat Viasat Connect van elke aansprakelijkheid en kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst.

De Klant doet afstand van het recht om de aansprakelijkheid van Viasat Connect in te roepen in geval van schade aan het gegevensbestand, het computergeheugen of enig ander document, materiaal of programma dat hij aan VIASAT CONNECT heeft toevertrouwd in het kader van de door laatstgenoemde uit te voeren werkzaamheden. Daartoe zal de Klant zich tegen deze risico’s beschermen door een duplicaat te maken van alle documenten, bestanden en media en door te voorzien in de nodige procedures wanneer de werkzaamheden worden hervat.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor al zijn verplichtingen als werkgever, in het bijzonder met betrekking tot de Gebruikers, bij het gebruik van de Diensten. In dit verband verbindt de Klant zich ertoe de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de genoemde verplichtingen. Viasat Connect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige klacht of vordering ingediend door een persoon tegen de Klant met betrekking tot arbeidsrecht, in verband met het gebruik van de Diensten door de Klant.

Meer in het algemeen is de Klant als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op zijn activiteit.

7.3. Vorderingen

Claims voor verlies of schade die niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten door deze algemene voorwaarden moeten binnen 7 (zeven) dagen na de datum waarop de schade zich heeft voorgedaan per aangetekende post aan Viasat Connect worden gemeld, bij gebreke waarvan dergelijke claims worden geacht te zijn opgegeven en in ieder geval als onontvankelijk worden beschouwd.

Viasat Connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een Klant die op de datum van de gebeurtenis die de basis vormt van zijn vordering of verhaal, niet op de hoogte is van de regelmatige betaling van zijn royalty’s.

7.4. Overmacht

In geen geval kunnen de Partijen aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering van de Overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht, in overeenstemming met de artikelen 1147 en 1148 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Ter illustratie en zonder dat deze lijst als volledig mag worden beschouwd, worden met name als gevallen van overmacht beschouwd: late of onvolledige levering en/of stopzetting van leveringen door leveranciers of dienstverleners van Viasat Connect, de onmogelijkheid om alle door derden geleverde producten en diensten te verkrijgen die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van Viasat Connect, een onderbreking of storing van het internet of een openbare dienst, evenals storingen in hostingdiensten van derden.

De uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen worden opgeschort in geval van overmacht en vanaf de ontvangst van de kennisgeving die door een van de partijen aan de andere is verzonden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of een ander schriftelijk middel waarmee een ontvangstbewijs kan worden opgesteld (met inbegrip van kennisgeving aan de Klant door Viasat Connect via het webplatform en/of de applicatie), met uitzondering van de verplichting om de betaling van de verschuldigde bedragen te waarborgen tot de dag waarop de overmachtssituatie zich voordoet.

De uitvoering van de Overeenkomst zal worden hervat als normaal en de Partijen zullen opnieuw gebonden zijn aan alle verplichtingen die daarin zijn opgenomen zodra het verdwijnen van de overmachtssituatie naar behoren is vastgesteld.

Indien een geval van overmacht langer duurt dan een periode van één (1) maand kan de Overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege, zonder wettelijke formaliteiten, door elk van de Partijen worden beëindigd door verzending van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging of op enige andere wijze die een bewijs van ontvangst door de andere Partij waarborgt (met inbegrip van kennisgeving aan de Klant door Viasat Connect via het Webplatform en/of de Applicatie).

Deze beëindiging zal van kracht zijn vanaf de dag na de datum van ontvangst door de andere Partij.

7.5. Verzekering

Elk van de Partijen verklaart dat zij verzekerd is bij een solvabele verzekeringsmaatschappij voor alle schadelijke gevolgen van handelingen waarvoor zij aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van de Bestelling.

8. Gegevensverwerking

In het kader van de uitvoering van de Diensten verwerkt Viasat Connect de persoonsgegevens van de Gebruiker in eigen naam, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. Raadpleeg voor meer informatie over deze verwerking ons Privacybeleid, beschikbaar via de link https://www.viasatconnect.be/viasat-connect-privacybeleid/.

Viasat verwerkt ook de persoonsgegevens van de Gebruiker namens zijn Klanten in verband met het gebruik van het Platform door de Gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden hebben alleen betrekking op deze gegevensverwerking uitgevoerd door Viasat Connect als onderaannemer van de Klant. Voor meer informatie over deze verwerking, zie bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van elk van onze Klanten.

De Klant geeft hierbij opdracht aan Viasat Connect om de Jobgegevens te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Overeenkomst en de verbetering van de Producten en Diensten van Viasat Connect, en in overeenstemming met de volgende voorwaarden.

8.1. Subverwerking van persoonsgegevens door Viasat Connect

Voor zover de Jobgegevens persoonsgegevens zijn, is de Klant verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en is Viasat Connect zijn onderaannemer, aangezien hij de gegevensverwerking, zoals geïdentificeerd in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden, uitvoert in naam van de Klant en voor zijn rekening. In deze context is de verwerking die Viasat Connect namens de Klant uitvoert onderworpen aan genoemde Bijlage 1.

8.2. Bewaren van gegevens

Als een principekwestie en om te voldoen aan het beginsel van de beperking van de bewaring van persoonsgegevens die voortvloeit uit de AVG, worden de Jobgegevens alleen beschikbaar gehouden voor de Klant op het Webplatform of, naargelang het geval, op de Applicatie, voor een periode van:

 • twee (2) jaar vanaf hun aanmaak.

In ieder geval is de Klant zelf verantwoordelijk voor het langer bewaren van zijn Jobgegevens op zijn eigen media en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te zorgen voor de beveiliging, relevantie, bescherming en back-up van de betreffende gegevens door het gebruik van de Diensten. Wij nodigen u uit om het Vertrouwelijkheidsbeleid van elke Klant te raadplegen voor meer informatie over deze bewaartermijnen.

Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant niet later dan zeven (7) dagen na het verstrijken van de Overeenkomst, zal Viasat Connect de Klant voorzien van een kopie van de Jobgegevens die hij in zijn bezit heeft en zullen bestaande kopieën verwijderd of geanonimiseerd worden in zijn systemen. Bij het ontbreken van een dergelijk verzoek zal Viasat Connect de Jobgegevens in zijn bezit anonimiseren of verwijderen uit zijn systemen bij het verstrijken van de Overeenkomst.

Onder deze voorwaarden is het de verantwoordelijkheid van de Klant om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om de integriteit en back-up van de Jobgegevens die Viasat Connect aan hem zal hebben meegedeeld tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en op het moment van het verstrijken ervan, te waarborgen. Viasat Connect is vrijgesteld van elke verplichting om Jobgegevens op te slaan na het verstrijken van de Overeenkomst.

Niettegenstaande het voorgaande erkent en aanvaardt de Klant dat Viasat Connect bepaalde gegevens en bestanden die door de Klant zijn toevertrouwd, na afloop van de Overeenkomst gedurende een beperkte periode mag bewaren om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, als bewijs of om technische redenen die met name verband houden met de beveiliging van zijn systemen. In een dergelijk geval zal Viasat Connect de betreffende elementen bewaren onder voorwaarden inzake veiligheid en vertrouwelijkheid die voldoen aan de doeleinden van de bewaring en de toepasselijke wettelijke verplichtingen.

8.3. Hosting en onderhoud

De Klant machtigt Viasat Connect om de hosting en het onderhoud, al naar gelang het geval, van het Webplatform en de Applicatie, alsmede alle gegevens die kunnen worden gegenereerd in het kader van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Jobgegevens, uit te besteden aan derde leveranciers en dienstverleners. Viasat Connect zal passende contractuele regelingen treffen met dergelijke derden om de integriteit en beveiliging van de Jobgegevens te beschermen in overeenstemming met Bijlage 1 (Persoonsgegevens) en Bijlage 2 (Beveiligingsmaatregelen) van deze Algemene Voorwaarden.

8.4. Anonimisering en delen van gegevens

De Klant erkent en aanvaardt dat Viasat Connect de gegevens die worden gegenereerd als onderdeel van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Jobgegevens, kan gebruiken om zijn Producten en Diensten te verbeteren en te beveiligen.

De Klant erkent en aanvaardt een dergelijk gebruik, op voorwaarde dat de gegevens in kwestie worden geanonimiseerd voorafgaand aan het gebruik ervan door Viasat Connect voor dit doel, in het bijzonder voor zover (i) ze geen persoonsgegevens bevatten en (ii) het niet mogelijk is om de Klant te identificeren.

8.5. Commerciële gegevens

De Klant wordt hierbij geïnformeerd dat Viasat Connect persoonsgegevens kan verwerken over, met name, zijn managers en leden van zijn personeel in het kader van het operationele en administratieve beheer van de commerciële relatie tussen de Partijen, alsmede de levering van Diensten en, in het bijzonder, gegevens voor aanmelding op de Softwareplatforms. In dit verband is Viasat Connect verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

9. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

9.1. Intellectuele eigendomsrechten

Voor de doeleinden hiervan is Viasat Connect de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, handelsmerken, ontwerpen en modellen, octrooien en databankrechten met betrekking tot de Diensten, en meer in het algemeen de gebruiksrechten, exploitatierechten en marketingrechten die daaraan verbonden zijn, samen met de computersoftware en hardware-infrastructuur die binnen Viasat Connect is geïmplementeerd of ontwikkeld, voor de hele wereld, die niet mogen worden gereproduceerd, gebruikt of vertegenwoordigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Viasat Connect op straffe van gerechtelijke vervolging.

De Klant kan geen enkel recht, titel of belang met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten verwerven op grond van het gebruik dat hij ervan kan maken in het kader van de Overeenkomst, zelfs in het geval dat de Diensten zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de Klant. Bijgevolg verbindt de Klant zich ertoe om geen enkel element van de Diensten, noch enige documentatie die er betrekking op heeft, te reproduceren, op welke manier ook, in welke vorm ook en op welke drager ook.

Indien voor de levering en/of het gebruik van een Dienst software nodig is, verleent Viasat Connect de Klant een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de betreffende software te gebruiken, beperkt tot de duur van de Bestelling voor de betreffende Dienst, met als enig en exclusief doel de Klant in staat te stellen de bestelde Dienst te gebruiken, met uitsluiting van elk ander doel.

9.2. Vertrouwelijkheid

Alle informatie, van welke aard ook, met betrekking tot de technische en functionele specificaties van de Diensten is vertrouwelijk en de Klant verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en alle technische en organisatorische maatregelen hiertoe te nemen. De Klant erkent verder dat dergelijke informatie valt onder bedrijfsgeheimen en als zodanig wordt beschermd door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen. In dit opzicht neemt de Klant, in het kader van de Diensten en overeenkomstig de bepalingen hierin, deel aan het behoud van het geheime karakter van de genoemde informatie. Meer in het algemeen geldt in het kader van de Overeenkomst dat alle informatie, van welke aard ook, die betrekking heeft op instrumenten, methoden of knowhow, commercieel of strategisch beleid, onderzoek en ontwikkeling, en alle informatie die uitdrukkelijk als vertrouwelijk wordt aangemerkt, die de ene Partij van de andere Partij ontvangt, vertrouwelijke informatie vormt (hierna ‘Vertrouwelijke Informatie’ genoemd) en vertrouwelijk moet worden behandeld. Informatie wordt echter niet geacht Vertrouwelijke Informatie te zijn indien (a) deze reeds publiekelijk beschikbaar is, zonder schending van de Overeenkomst of enige andere geheimhoudingsverplichting, op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst of op het moment van openbaarmaking, (b) de ontvangende Partij reeds op de hoogte was van of in het bezit was van deze informatie op het moment van openbaarmaking door de andere Partij zonder schending van enige geheimhoudingsverplichting die tot deze kennis of dit bezit heeft geleid of (c) deze onafhankelijk werd ontwikkeld door de ontvangende Partij. Elke Partij stemt ermee in Vertrouwelijke Informatie met betrekking tot de andere Partij niet te gebruiken, behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst, en dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet bekend te maken aan derden (behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst). De Partijen verbinden zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij op te slaan en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang van welke aard ook. Elke Partij mag echter Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij bekendmaken op bevel of vordering van welke aard ook van een rechtbank, administratieve instantie of andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de bekendmakende Partij de andere Partij hiervan redelijke tijd van tevoren in kennis stelt om deze de gelegenheid te geven een dergelijke bekendmaking aan te vechten, op voorwaarde dat een dergelijke aanvechting daadwerkelijk mogelijk is. Deze geheimhoudingsverplichting is bindend voor de Partijen gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst en zal gedurende een periode van 3 jaar na afloop ervan van kracht blijven, ongeacht de voorwaarden en oorzaken daarvan.

10. Scheidbaarheid en verklaring van afstand

De nietigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of op de afdwingbaarheid van de Overeenkomst. De Partijen zullen zich inspannen om zo snel mogelijk overeenstemming te bereiken over de vervanging van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling door een andere bepaling die van die aard is dat ze hetzelfde doel en vergelijkbare effecten bereikt.

De in deze Overeenkomst vastgelegde rechten van elk van de Partijen doen geen afbreuk aan andere rechten en rechtsmiddelen die zij kunnen aanwenden. Geen verzuim of vertraging door een van de Partijen bij de uitoefening van een van deze rechten zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van dit recht.

11. Overdracht

De rechten en verplichtingen van de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst zijn persoonlijk voor de Klant en de Klant mag de genoemde rechten en verplichtingen niet toewijzen, uitbesteden, overdragen of vervreemden, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viasat Connect.

Viasat Connect mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk toewijzen, uitbesteden, overdragen of vervreemden aan een van de ondernemingen van zijn groep.

12. Geschillen en toepasselijk recht

In geval van een geschil tussen de Klant en Viasat Connect verbinden de partijen zich ertoe een minnelijke oplossing te zoeken, rekening houdend met de belangen van elk van hen, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. Bij gebreke aan minnelijke schikking zal elk geschil dat voortvloeit uit de Overeenkomst of uit een Bestelling worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de stad Brussel. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Bijlage 1 – Persoonsgegevens

1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden en alle contractuele betrekkingen die eruit voortvloeien, vallen onder het Belgisch recht. In geval van een geschil tussen de partijen, verbinden zij zich ertoe een minnelijke schikking te zoeken die rekening houdt met de belangen van beiden, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. In het kader van het Contract kan VIASAT CONNECT namens de Klant persoonsgegevens verwerken (de “Toevertrouwde gegevens“). In deze context is de Klant de verwerkingsverantwoordelijke van de Toevertrouwde gegevens en is VIASAT CONNECT de gegevensverwerker.

Het doel van deze bijlage (de “Bijlage“) is de voorwaarden vast te stellen waaronder VIASAT CONNECT zich ertoe verbindt om voor rekening van de Klant de Gebruikersgegevens te verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van het Contract.

In dit verband verbindt elk van de partijen zich ertoe de geldende regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en met name de AVG na te leven.

Tenzij anders bepaald, worden de begrippen en termen in het Contract geïnterpreteerd zoals gedefinieerd in de AVG. 

Er wordt overeengekomen dat deze bijlage integraal deel uitmaakt van de Algemene verkoopvoorwaarden.

2. Beschrijving van de gegevensverwerking

VIASAT CONNECT is gemachtigd om namens de Klant de Toevertrouwde gegevens te verwerken die nodig zijn om de Diensten te verlenen waarop in het kader van het Contract is ingetekend.

 • De categorieën van personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn de Gebruikers, evenals de eindklanten, die de begunstigden zijn van de Diensten die door de Klant worden geleverd en die gebruik maken van de Diensten.
 • De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt zijn Jobgegevens (zoals gedefinieerd in artikel 1.3 van de Algemene Voorwaarden) die het mogelijk maken een Gebruiker of een eindklant te identificeren.
 • De aard van de bewerkingen die op de Toevertrouwde Gegevens worden uitgevoerd omvat het aanpassen, verzamelen, opslaan, raadplegen, structureren, ter beschikking stellen, wijzigen en gebruiken. De doeleinden van de verwerking zijn, afhankelijk van de Diensten waarop de Klant heeft ingetekend, als volgt :
  • Beheer van roosters / Organisatie van het werk van werknemers;
  • Opvolging van interventies / diensten om de veiligheid van de werknemers en het dienstvoertuig te garanderen;
  • Rapportering / Opstellen van activiteitenrapporten om het beheer van de verplaatsingen te optimaliseren en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen;
  • Monitoring van de prestaties van de werknemers door het verzamelen van gps-gegevens van mobiele telefoons aan het begin en einde van de dienst;
  • Beheer van de door het personeel geleverde diensten: historiek van de geleverde diensten om de klantenfacturen op te stellen;
  • Een lijst maken van het ter beschikking gestelde personeel;
  • Opstellen van een klantenlijst;
  • Communicatie van de Toevertrouwde Gegevens naar externe diensten indien van toepassing, en in het bijzonder naar de informatiesystemen van de Klant,
  • Weergave op het Webplatform en/of de Applicatie en het downloaden van de Toevertrouwde Gegevens daarvan,
  • Hosting van persoonlijke gegevens (opslag, back-up en automatische verwijdering);
 • Als onderdeel van de uitvoering van de Diensten kan Viasat Connect persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken.

3. Verplichtingen van de partijen

3.1. Algemeen

VIASAT CONNECT verbindt zich ertoe om:

 • De Toevertrouwde Gegevens uitsluitend te verwerken voor de in artikel 2(d) van deze Bijlage nader omschreven doeleinden;
 • Alleen Persoonsgegevens te verwerken die toereikend, ter zake dienend en strikt noodzakelijk zijn in verband met de vastgestelde doeleinden van de verwerking, in het kader van de uitvoering van de Diensten die namens de Klant moeten worden verricht;
 • Ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens worden bijgewerkt, aangevuld, gecorrigeerd en verwijderd om de juistheid ervan te garanderen;
 • De Toevertrouwde Gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Klant die zijn opgenomen in de Overeenkomst of in latere redelijke schriftelijke instructies (op voorwaarde dat dergelijke instructies rechtmatig zijn en niet in strijd met de voorwaarden van de Overeenkomst), met inbegrip van overdrachten van persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie: met uitzondering van het geval waarin Viasat Connect verplicht is de Toevertrouwde Gegevens te verwerken op grond van de wetgeving van de Europese Unie of de Belgische wetgeving; in dit geval zal Viasat Connect de Klant voorafgaand aan de verwerking informeren over deze wettelijke verplichting, tenzij de relevante wet dergelijke informatie verbiedt op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang;
 • De Klant onmiddellijk te informeren indien Viasat Connect van mening is dat een instructie van de Klant een inbreuk vormt op de AVG of enige andere bepaling van de wetgeving van de Europese Unie of de wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;
 • Ervoor te zorgen dat alleen strikt bevoegde personen toegang hebben tot persoonsgegevens. Ervoor te zorgen dat deze personen die gemachtigd zijn om de Toevertrouwde Gegevens in het kader van de Overeenkomst te verwerken, zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid van de Toevertrouwde Gegevens te respecteren of onderworpen zijn aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht en de nodige opleiding krijgen in de bescherming van persoonsgegevens.

De Klant verbindt zich ertoe om :

 • Alle specifieke verplichtingen na te komen die op hem rusten in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van Gebruikersgegevens, krachtens de toepasselijke regelgeving en in het bijzonder de AVG;
 • Alle instructies met betrekking tot de verwerking van de door Viasat Connect aan hem toevertrouwde gegevens schriftelijk vast te leggen;
 • Ervoor te zorgen, vooraf en gedurende de verwerking, dat Viasat Connect voldoet aan de verplichtingen die zijn opgenomen in de AVG.

3.2. Rechtsgrondslag en informatie

Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is het de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij een geldige rechtsgrondslag heeft in de zin van de toepasselijke regelgeving die de verwerking van de Toevertrouwde Gegevens toestaat, en dat alle Toevertrouwde Gegevens die hij aan Viasat Connect communiceert, op rechtmatige en eerlijke wijze zijn verzameld.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant, als de verantwoordelijke voor de verwerking, om Gebruikers te voorzien van volledige informatie in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, en in het bijzonder, al naar gelang het geval, artikel 13 en/of 14 van de AVG. In dit verband verbindt de Klant zich ertoe om Gebruikers te informeren dat hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt als onderdeel van hun gebruik van de Vector-oplossing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de mogelijkheid dat Viasat Connect de Toevertrouwde Gegevens, in geanonimiseerde vorm, kan gebruiken om zijn Producten en Diensten te verbeteren en te beveiligen.

3.3. Uitoefening van persoonlijke rechten

De Klant is verantwoordelijk voor het beheer van alle verzoeken van Gebruikers met betrekking tot de uitoefening van hun rechten op grond van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, met name het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht op wissen en bezwaar, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde individuele beslissing (met inbegrip van profilering).

Viasat Connect zal, voor zover redelijk en evenredig en binnen de reikwijdte van zijn verantwoordelijkheid, bijstand verlenen aan de Klant, zodat de Klant kan voldoen aan zijn verplichting om te voldoen aan verzoeken om de rechten van Gebruikers uit te oefenen. De in dit verband door Viasat Connect verleende bijstand is voor rekening van de Klant.

4. Subverwerking

Voor het uitvoeren van de verwerking van de Toevertrouwde gegevens die nodig is om de Klant de Diensten te verlenen waarin de Overeenkomst voorziet, kan Viasat Connect een beroep doen op latere onderaannemers, die specifieke verwerkingsactiviteiten namens de Klant zullen uitvoeren. De Klant erkent dit feit en geeft zijn algemene toestemming voor de werving van latere onderaannemers, in overeenstemming met dit artikel 2. De lijst van onderaannemers is beschikbaar via de volgende link.

In dit verband zal elke volgende onderaannemer moeten voldoen aan contractuele verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming die ten minste gelijkwaardig zijn aan de verplichtingen in deze Bijlage en in ieder geval voldoende garanties moeten bieden met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen.

In het geval van een geplande wijziging van latere onderaannemers, hetzij door de vervanging van een latere onderaannemer, hetzij door de aanwerving van een nieuwe latere onderaannemer, zal Viasat Connect de Klant vooraf informeren en zal de Klant de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de geplande wijzigingen.

Wanneer de subverwerker zijn verplichtingen met betrekking tot de gegevensbescherming niet nakomt, blijft Viasat Connect jegens de Klant volledig verantwoordelijk voor de nakoming van deze verplichtingen door de subverwerker.

5. Kennisgeving van inbreuken op persoonsgegevens

Viasat Connect stelt de Klant zo snel mogelijk, en niet later dan 24 uur, na kennis te hebben genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (zoals deze term wordt gedefinieerd in artikel 4 van de AVG) op de hoogte. Viasat Connect zal redelijke bijstand verlenen om de Klant in staat te stellen te voldoen aan eventuele verplichtingen om de relevante toezichthoudende autoriteit in kennis te stellen en/of te communiceren met de betrokkene in verband met een dergelijke inbreuk. De in dit verband door Viasat Connect verleende bijstand is voor rekening van de Klant.

6. Bijstand van Viasat Connect in het kader van de naleving van de verplichtingen van de klant

Rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover Viasat Connect beschikt, zal Viasat Connect redelijke bijstand verlenen aan de Klant bij het uitvoeren van impactanalyses met betrekking tot gegevensbescherming en voorafgaand overleg met de toezichthoudende autoriteit. De in dit verband door Viasat Connect verleende bijstand komt voor rekening van de Klant.

7. Veiligheidsmaatregelen

Viasat Connect verbindt zich ertoe om, onder de voorwaarden van artikel 32 van de AVG, alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is afgestemd op de risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, alsmede om de Klant te helpen zijn eigen verplichtingen na te komen met betrekking tot de verwerking van Gebruikersgegevens in het kader van de Overeenkomst, met inachtneming van Bijlage 2 (Beveiligingsmaatregelen) van de Algemene Voorwaarden.

8. Bewaartermijn en bestemming van gebruikersgegevens

De periode waarvoor Viasat Connect door de Klant is gemachtigd om de Toevertrouwde Gegevens te bewaren, is gespecificeerd in artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden.

9. Toezicht op de naleving van de verplichtingen van viasat connect

Viasat Connect stelt de Klant alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst nakomt en staat daartoe toe dat audits worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

 • De Klant mag niet meer dan één audit per periode van twaalf (12) maanden uitvoeren.
 • De Klant draagt als enige alle kosten van de audit.
 • De audit wordt uitgevoerd tijdens de werkuren en duurt maximaal 2 werkdagen.
 • De audit kan worden uitgevoerd door de Klant zelf of via een onafhankelijke derde. In het laatste geval wordt de selectie van de externe auditors door de partijen overeengekomen. De auditors moeten in het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de audit dekt, aangezien VIASAT CONNECT hen aansprakelijk kan stellen in geval van aan haar berokkende schade.
 • De Klant stelt VIASAT CONNECT ten minste vijfenveertig dagen van tevoren schriftelijk in kennis, zodat de Partijen in onderling overleg een auditdatum kunnen vaststellen.
 • De Klant zorgt ervoor dat de audit VIASAT CONNECT niet hindert bij de vervulling van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract, noch de activiteit van VIASAT CONNECT in het algemeen verstoort.
 • Indien de audit leidt tot onderbrekingen van alle of een deel van de prestaties van VIASAT CONNECT, komen de partijen overeen dat deze onderbrekingen niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de naleving van de verbintenissen van VIASAT CONNECT inzake de kwaliteit van de dienstverlening en dat VIASAT CONNECT daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.
 • Alle documenten, informatie of gegevens, ongeacht de drager, die VIASAT CONNECT tijdens de audit aan de auditors en/of de Klant toevertrouwt, zijn vertrouwelijk en moeten als zodanig worden behandeld.
 • VIASAT CONNECT verbindt zich ertoe op kosten van de Klant mee te werken aan de audits.
 • De Klant is aansprakelijk voor alle schade die VIASAT CONNECT als gevolg van de audit lijdt, ongeacht of de audit door de Klant zelf of door externe auditors wordt uitgevoerd.

10. Locatie en overdracht van de toevertrouwde gegevens

De Toevertrouwde gegevens worden opgeslagen op cloud servers die zich binnen de Europese Unie (EU) bevinden. Deze dienst wordt geleverd door de subverwerker Amazon Web Services EMEA SARL (AWS). De Toevertrouwde gegevens worden niet buiten de EU doorgegeven, tenzij een dergelijke doorgifte noodzakelijk is om AWS in staat te stellen de abonnementsdiensten te leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een bindend verzoek van een overheidsinstantie. In dit verband biedt AWS in zijn gegevensbeschermingsovereenkomst (hier beschikbaar) specifieke waarborgen met betrekking tot gegevensdoorgiften buiten de EU, alsmede aanvullende bepalingen inzake gegevensverzoeken van autoriteiten (hier beschikbaar). Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt, wordt deze geregeld door haar documenten en door de standaardcontractbepalingen die de Europese Commissie heeft vastgesteld krachtens haar uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021, in de versie “Module 3: Doorgifte tussen twee verwerkers” (hier te bekijken), ingesteld tussen AWS en VIASAT CONNECT (of een lid van haar bedrijvengroep, dat zelf optreedt als subverwerker van VIASAT CONNECT), overeenkomstig de overeenkomst inzake gegevensbescherming van AWS.

11. Toepassing van deze bijlage

In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de Algemene voorwaarden en een bepaling van de Bijlage worden de bepalingen van de Bijlage geacht bij voorrang de wil van de partijen uit te drukken. De Bijlage maakt integraal deel uit van het Contract. Alle bepalingen van de Algemene voorwaarden en de Bijlagen die niet door de Bijlage worden gewijzigd, blijven geldig en van toepassing onder dezelfde voorwaarden als die van de Algemene voorwaarden.

Bijlage 2 – Beveiliging

In het kader van haar verwerking van de Veldgegevens voor rekening van de Klant, verbindt VIASAT CONNECT zich ertoe de hieronder opgesomde IT-beveiligingsprincipes strikt na te leven.

DomeinMaatregelen
Beheer van de beveiliging van informatiesystemenIntern beveiligingsbeleid. Het opstellen van intern beleid inzake informatiebeveiliging, risicobeoordeling voor informatiebeveiliging, verwerking van persoonsgegevens en reactie op beveiligingsincidenten. Verantwoordelijkheid voor beveiliging. De aanwezigheid binnen de organisatie van een IT-beveiligingsmanager die verantwoordelijk is voor het waarborgen, coördineren en controleren van de beveiligingsregels en -procedures.
Personeel en bewustzijnControleprocessen. Het opzetten van processen om personen die toegang hebben tot de Veldgegevens te controleren om ervoor te zorgen dat zij over de juiste vaardigheden beschikken. Bewustwordingsprogramma. Een uitgebreid bewustmakingsprogramma voor informatiebeveiliging binnen de organisatie. Het informeren van het personeel over de toepasselijke beveiligingsprocedures en de bijbehorende rol van elke werknemer, alsook over de mogelijke gevolgen van een inbreuk op de regels en procedures. Beëindiging van de arbeidsrelatie. In geval van beëindiging van de arbeidsverhouding tussen VIASAT CONNECT en een persoon die toegang heeft tot de Veldgegevens, het verwijderen van de toegangsrechten van de gebruiker en de identificatiemiddelen die toegang mogelijk maken, en het terughalen bij deze laatste van alle media die Gegevens kunnen bevatten.
Identiteitscontrole en toegangsbeheer“Minste voorrecht”. De implementatie van toegangsprocedures volgens het principe van “least privilege”, waarbij het personeel van VIASAT CONNECT of haar externe dienstverleners alleen toegang krijgen tot de Veldgegevens in de mate en voor de duur die strikt nodig is voor de uitvoering van de Diensten. Wachtwoorden. De bescherming van de toegang tot de Veldgegevens door authenticatiemechanismen waaronder, in het bijzonder, een wachtwoordbeschermingssysteem dat onderworpen is aan complexiteitsregels. Toegangslogboek. Het bijhouden van een controleerbaar logboek van de toegang tot de Veldgegevens. Fysieke toegang tot lokalen. Het beperken van de toegang tot de lokalen waar de gegevens worden verwerkt tot alleen die personen die toegang nodig hebben voor de Diensten, door beveiligingsmaatregelen toe te passen zoals beveiligde ingangen met een toegangscontrolesysteem en deuren met een vergrendelingssysteem.
GegevensbeheerInventaris van middelen. Het bijhouden van een inventaris van de media waarop de veldgegevens zijn opgeslagen. Toegang tot deze inventarissen is voorbehouden aan schriftelijk geautoriseerd VIASAT CONNECT-personeel.  Classificatie. De implementatie van een informatie classificatie systeem.  Vernietiging en anonimisering. De implementatie van een proces voor de vernietiging of anonimisering van Veldgegevens, wanneer de toepasselijke bewaartermijnen worden overschreden.
BeschermingsmaatregelenFysieke bescherming van faciliteiten. Fysieke maatregelen om de bij de verwerking van veldgegevensVeldgegevens gebruikte faciliteiten te beschermen tegen ongevallen, aanvallen en ongeoorloofde toegang. IT-beschermingsoplossingen. De implementatie van controlemaatregelen tegen kwaadaardige programma’s (malware) en beschermingsoplossingen binnen de VIASAT CONNECT-organisatie met als doel de Veldgegevens te beschermen tegen aanvallen of inbreuken op de beveiliging, zoals, in voorkomend geval, encryptie, firewalls, toegangsbescherming door VPN, enz. Onderhoud. Implementatie van maatregelen om het onderhoud van de digitale media, gebruikt om de Field DataVeldgegevens te verwerken, te waarborgen. Toezicht. Documentatie van de genomen informatiebeveiligingsmaatregelen, alsmede van beveiligingsincidenten en pogingen tot ongeoorloofde toegang in een speciaal register.
Bedrijfscontinuïteit en noodherstelHerstelregelingen. Implementatie van mechanismen voor operationele continuïteit en noodherstel, met inbegrip van regelmatige back-ups van veldgegevens. Analyse. Regelmatige analyse van de bedrijfscontinuïteitsregelingen.
DomaineMesures
Gouvernance en matière de sécurité des systèmes d’information Politiques internes de sécurité. Le mise en place de politiques internes couvrant la sécurité des informations, l’évaluation en amont des risques à cet égard, le traitement des données à caractère personnel et la réponse aux incidents de sécurité.  Responsabilité de la sécurité. La présence au sein de l’organisation d’un responsable de sécurité informatique, chargé d’assurer, de coordonner et de contrôler les règles et procédures de sécurité. 
Personnel et sensibilisation Processus de contrôle. La mise en en place de processus de contrôle des individus pouvant accéder aux Données Terrain pour assurer qu’ils disposent des compétences appropriées.  Programme de Sensibilisation. Met en œuvre un programme exhaustif de sensibilisation à la sécurité de l’information au sein de son organisation. Informe son personnel des procédures de sécurité applicables et du rôle connexe de chaque employé, ainsi que des conséquences possibles d’un manquement aux règles et procédures  Cessation de la relation de travail. En cas de cessation de la relation de travail liant VIASAT CONNECT et un individu ayant accès aux Données Terrain, la suppression des droits d’accès et les identifiants de l’utilisateur permettant d’accéder et la récupération auprès de ce dernier de tous les supports susceptibles de contenir des Données. 
Contrôle d’identité et de gestion d’accès« Least privilege ». La mise en place de procédures d’accès selon le principe de « least privilege », ne permettant aux membres du personnel de VIASAT CONNECT ou de ses prestataires tiers un accès aux Données Terrain que dans la stricte mesure et pour la stricte durée nécessaire pour l’accomplissement des Services.   Mots de passe. La protection de l’accès aux Données Terrain par des mécanismes d’authentification y compris, notamment, un système de protection par mot de passe soumis à des règles de complexité.  Journal des accès : La tenue d’un journal vérifiable (logs) des accès aux Données Terrain.  Accès physique aux locaux. La limitation de l’accès aux lieux où les Données sont traitées aux seules personnes qui ont besoin d’y accéder aux fins des Services, en mettant en œuvre des mesures de sécurité telles que des entrées sécurisées avec un système de contrôle d’accès et des portes avec un système de verrouillage. 
Gestion des donnéesInventaire des ressources. Le maintien d’un inventaire des supports sur lesquels les Données Terrain sont stockées. L’accès à ces inventaires est restreint au personnel de VIASAT CONNECT autorisé par écrit.  Classification. La mise en œuvre un système de classification d’information.  Destruction et anonymisation. La mise en place d’un processus de destruction ou d’anonymisation des Données Terrain, lorsque les durées de conservation applicables sont dépassées. 
Mesures de protectionProtection physique des installations. Mesures physiques pour protéger les installations utilisées dans le traitement des Données Terrain contre les accidents, attaques et accès non autorisés.  Solutions de protection informatique. La mise en œuvre de mesures de contrôle à l’encontre des programmes malveillants (malware) et de solutions de protection au sein de l’organisation de VIASAT CONNECT dans l’objectif de protéger les Données Terrain des attaques ou des failles de sécurité, tels que, selon le cas, le chiffrement, des pares-feux, la protection des accès par VPN, etc.  Maintenance. Mise en œuvre de mesures visant à assurer la maintenance des supports numériques, utilisés afin de traiter les Données Terrain.  Surveillance. La documentation des démarches de sécurité informationnelle entreprises, ainsi que des incidents de sécurité et tentatives d’accès non-autorisé dans un registre dédié. 
Continuité des activités et reprise après sinistre Dispositifs de reprise. Mise en place de dispositifs de continuité opérationnelle et de récupération après sinistre et notamment la réalisation de sauvegardes régulières des Données Terrain.  Analyse. Des analyses régulières des dispositifs de continuité opérationnelle.